Visionen är att Stockholm ska bli en attraktiv och inkluderande region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg. Lyckas vi, öppnas arbetsmarknaden för fler grupper utanför normen.

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med finansiering från Europeiska socialfonden.

Projektet beviljades stöd 4 juni 2018, startades 1 september och pågår fram till 31 december 2021. Det har till syfte att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen genom att ta fasta på skillnaderna i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter och applicera metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen bakom dessa skillnader.

Stockholm är säregen som region då 30% av invånarna utgörs av synliga minoriteter, det vill säga personer som kroppsligen bryter mot normen utifrån hudfärg. Befolkningssammansättningen reflekteras inte inom alla organisationer i länet, detta i sig är problematiskt på flera sätt framför allt utifrån legitimitetsperspektivet. Om organisationer inte avspeglar befolkningen, kan de då vara representant för befolkningen? Kan aktörer inom regionen leverera bra service och tjänster till alla människor?
Tillsammans med tio arbetsgivare i regionen ökar vi kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg. Det gör vi genom att utbilda, mäta utfall och vidta åtgärder för att komma till rätta med både horisontell som vertikal strukturell diskriminering. Vi tror att en ökad kompetens inom ämnet kan bidra till att stärka medarbetarnas anställningsbarhet. Det kan vara kompetenshöjning i hur vi reflekterar kring organisationen, kulturen och huruvida den är inkluderande eller exkluderande samt hur vi kan kommunicerar inkluderande.

Vidga Normen i praktiken befinner sig i analys- och planeringsfasen mellan 1 september 2018 fram till 31 maj 2019. I detta skede tittar vi på var deltagande organisation befinner sig rent kunskapsmässigt och organisatorisk i sitt inkluderingsarbete samt analyserar var behovet av förstärkning ska sättas in för att främja aktiva åtgärder.

Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder detta för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är initiativet det första i sitt slag som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg.

Vill du veta mer ta kontakt med oss på länsstyrelsen.

Några av våra aktiviteter sedan start:

2018 AKTIVITETER
Kickoff mentorskapsprogramet Framtidensledare
Ansökan ESF Vidga Normen i Praktiken beviljad ansökan av ESF, 14 miljoner
Vidga Normen i praktiken startar
Mingel för Vidga Normen

2017 AKTIVITETER
Frukostmöte om ”Varför är det viktigt att mäta och hur gör man?”
Utbildning för kommunalt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
Utbildning för anställda på Regeringskansliet
Utbildning för Länsstyrelse-anställda
Utbildning för arbetsgivare på Bazaren

2016 AKTIVITETER
Utbildning för Kulturförvaltningen Stockholm Stad
RUFS konferens Stockholm, landshövding Chris Heister
Utbildning för referensgrupp inom socioekonomi RUFS-arbetet
Diversity Charter

2015 AKTIVITETER
Deltagande i panel på Working for Change 2015
Hållbarhetsmingel Proffice/Unionen Stockholm, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Unionens tidning
Unionens kongress 2015
Utbildning för offentligt anställda strateger inom mänskliga rättigheter
Utbildning för Proffice chefer
Almedalen 2015

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

Katarina de Verdier
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 12 85
katarina.deverdier(at)lansstyrelsen.se

Marie Cham
Länsstyrelsen Stockholm
010-223 15 47
marie.cham (at)lansstyrelsen.se

Kitimbwa Sabuni
Länsstyrelsen Stockholm
kitimbwa.sabuni(at)lansstyrelsen.se